page contents

 


2017-2018 Class Schedule

 

 

Period  
Period 1  Computer Science I
Period 2 Computer Science II
Period 3  PRIDE PERIOD ACT Essentials
Period 4 Digital Media I / Ind. Study for Tech.
Period 5  Computer Science II / Ind. Study for Tech.
Period 6  Computer Science I / Ind. Study for Tech.
Period 7  Computer Science I / / Ind. Study for Tech.
Period 8 Planning Period